Átalakul a Kormányzati Portál

Posted by & filed under Adózói információk.

Megjelenésében és szerkezetileg is megújul a Kormányzati Portál, az átalakítás célja, hogy az oldal egyszerűbb, áttekinthetőbb formában biztosítsa az elektronikus ügyintézés lehetőségét a több mint 800 ezer regisztrált ügyfél és a további látogatók számára.

Az új portálrendszer önálló, saját internetcímmel (URL) és grafikai színkódolással ellátott oldalakból álló lapcsalád. A nyitólap nagy részét ajánlók, köztük az A-tól Z-ig lista foglalja el, aki pontosan tudja, hogy milyen információt vagy szolgáltatást keres, itt találhatja meg a legegyszerűbben.

Változott a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásának szabályozása

Posted by & filed under Adózói információk.

Az uniós jogharmonizáció kapcsán a képzési költségek szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásában 2009.07.27-től változás állt be, az elszámolás állami támogatásnak minősül, így alkalmazni kell rá a 800/2008/EK rendelet 8. szakasz 38. és 39. cikkeinek előírásait.

A változás lényege, hogy a szakképzési hozzájárulásból finanszírozott képzés támogatási intenzitása – vagyis a szakképzési hozzájárulás képzési díjként történő elszámolása – a hatálybalépést követően megvalósuló képzések esetében legfeljebb 80 %-os lehet.

(Vonatkozó jogszabályok: 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet, amely hatálytalanította az eddig érvényes 13/2006. (XII.27.) SZMM rendeletet, valamint a 800/2008/EK rendelet.)

Szabályok

Az elszámolhatóság feltételei

A hozzájárulásra kötelezett felnőttképzési szerződés, tanulmányi szerződés, vagy tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel csökkentheti szakképzési hozzájárulását, mely a társadalombiztosítási járulékalap 1,5 százaléka.

A „nem biztosítottak” egészségügyi szolgáltatási járuléka

Posted by & filed under Adózói információk, Társadalombiztosítás.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 39.§ (2) bekezdése szerint az a belföldi személy aki nem biztosított a Tbj. 5.§-a szerint (pl. munkaviszonyban áll, álláskeresési támogatásban részesül stb.) és egészségügyi szolgáltatásra a 16.§ (1) a.-p. és s.-t. pontjai valamint a 13.§-a szerint sem jogosult, köteles havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, melynek mértéke 2009. január 1-jétől 4500 Ft / hó illetve 150 Ft / nap.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony illetve a fenti jogosultsági feltételeknek a megszűnését követően további 45 napig fennmarad. (A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 29.§(9))

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Posted by & filed under Adózói információk.

az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozása nincs.

A fizetési kedvezmény alapvető szabályai

Posted by & filed under Adózói információk.

A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált jogok és kötelezettségek közé tartozik, hogy „országunk minden állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni”. Az adózás és adóztatás elsődleges szerepe, hogy érvényt szerezzen az alkotmányban foglaltaknak. Az adójogszabályok általános jellegű szabályozásából adódóan azonban lehetetlen a kivételes, egyedi esetek, körülmények figyelembevétele, így előállhat olyan helyzet, amikor – a jogalkotói szándék ellenére – az arányos adózás alapelve csorbát szenved.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) ezért meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a törvény szigorával szemben. Alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.”

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek elektronikus úton kell adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie. A kötelezett adózói körnek a havi adó- és járulékbevallásban – többek között – személyre lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról.

Bírságolási kézikönyv_APEH

Posted by & filed under Adózói információk.

Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként – többek között– adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések miatt alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében. Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény [továbbiakban: Art.] 170. § –172. §-ai általános érvénnyel szabályozzák az állami adóhatóság által alkalmazható bírság fajtáit, a bírságkiszabás feltételeit és mértékét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adózók megismerjék az adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása során alkalmazott – általános, valamint az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó – elveket. Ez a tájékoztató nem minősül jogszabálynak, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközének, ezért alkalmazása az ügyfelekre és a bíróságokra nézve nem kötelező.

Ellenőrzési kézikönyv_APEH

Posted by & filed under Adózói információk.

Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza. A tájékoztatócélja, hogy segítséget nyújtson az adózóknak az ellenőrzési folyamat lépéseinek megismeréséhez és támogatást adjon a jogkövető magatartásuk kialakításához. A kézikönyv nem terjed ki a bejelentésre, az adómegállapításra és –bevallásra, az adó- és adóelőleg befizetésére, a bizonylat kiállítására és megőrzésére, valamint a különböző nyilvántartások vezetésére (a könyvvezetésre), továbbá az adatszolgáltatások tartalmára vonatkozó eljárási szabályokra.

Adatlapok, igazolások, nyomtatványok letöltése

Posted by & filed under Adatlapok, igazolások, nyomtatványok letöltése.

A 2010. évre kiállítandó adatlap a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor_Adatlap_I A 2010. évre kiállítandó adatlap a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor_Adatlap_II Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához Eseti meghatalmazás minta Kárfelvételi jegyzőkönyv Kérelem bevallás másolatának kiadásához Kérelem a gépjármű-forgalmazó és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó… Read more »