Gáz és távhőtámogatás 2010-ben

Posted by & filed under Adózói információk.

A Kormány döntött a szociális alapú gáz- és távhőtámogatás 2010. évi szabályairól. Ennek értelmében azoknak, akik a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, nem kell új kérelmet benyújtaniuk, ezen esetekben ugyanis a jogosultság 2010. április 30-ig automatikusan (új határozat meghozatala, vagy a határozat módosítása nélkül) meghosszabbodik. Ezzel a rászoruló családok az év leghidegebb hónapjaiban továbbra is kapnak hozzájárulást fűtési költségeikhez.

Ez a szabály azokra is vonatkozik, akik ezen időpontban jogosultak ugyan, de részükre a szolgáltató – a felső támogatási határ (évi 2 000, illetve 4 000 m3) túllépése miatt – már nem érvényesít támogatást.

A kompenzációra 2009. december 31-én nem jogosultak 2010. február 28-ig nyújthatnak be új kérelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatóságánál. A támogatás ezen esetekben a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, legfeljebb 2010. április 30-ig jár.

Minimálbér 1998-2010

Posted by & filed under Adózói információk.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához

Minimálbér

30%

30-ad rész
1998.01.01-1998.12.31.

19.500,-Ft

5.850,-Ft

195,-Ft
1999.01.01-1999.12.31.

22.500,-Ft

6.750,-Ft

225,-Ft
2000.01.01-2000.12.31.

25.500,-Ft

7.650,-Ft

255,-Ft
2001.01.01-2001.12.31.

40.000,-Ft

12.000,-Ft

400,-Ft
2002.01.01-2003.12.31.

50.000,-Ft

15.000,-Ft

500,-Ft
2004.01.01-2004.12.31.

53.000,-Ft

15.900,-Ft

530,-Ft
2005.01.01-2005.12.31.

57.000,-Ft

17.100,-Ft

570,-Ft
2006.01.01-2006.12.31.

62.500,-Ft

18.750,-Ft

625,-Ft
2007.01.01-2007.12.31

65.500,-Ft

19.650,-Ft

655,-Ft
2008.01.01-2008.12.31.

69.000,-Ft

20.700,-Ft

690,-Ft
2009.01.01-2009.12.31.

71.500,-Ft

21.450,-Ft

715,-Ft
2010.01.01-től

73.500,-Ft

22.050,-Ft

735,-Ft

1999. január hónapban 19.500,-Ft-ot,
2000. január hónapban 22.500,-Ft-ot,
2001. január hónapban 25.500,-Ft-ot,
2002. január hónapban 40.000,-Ft-ot,
2004. január hónapra 50.000,-Ft-ot,
2005. januárban 53.000,-Ft-ot,
2006. januárban 57.000,-Ft-ot,
2007. januárban 62.500,-Ft-ot
2008. januárban 65 500,-Ft-ot,
2009. januárban 69 000.-Ft-ot,
2010. januárban 71 500.-Ft-ot kellett alapul venni.

Fizetendő járulékok 1999-2010

Posted by & filed under Adózói információk, Társadalombiztosítás.

A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől**

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény bizto-

sítási járulék

nyugdíjjárulék

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem Mnypt tag

Mnypt tag

természet-beni egbizt járulék

pénzbeli egbizt járulék

Munka-erő-
piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

24 %

1,5 %

0,5 %

1 %

13 %*

9,5 %

1,5 %

8 %

4 %

2 %

1,5 %

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztató számára.

** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

Változnak a külföldi autóbérlés áfa szabályai

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Januárban megváltoznak a közlekedési eszközök bérbeadására vonatkozó áfaszabályok, ami jelentősen átalakíthatja a külföldről bérelt személygépkocsikra létrejött struktúrákat – olvasható az RSM DTM Hungary tanácsadócég közleményében. A külföldről bérelt autó bérleti díjáról kiállított számla áfa tartalmát a külföldi adóhatóság eddig rendre visszautalta. Az uniós áfadirektívával összhangban jövőre életbe lépő új teljesítésihely-szabályok újabb kiskaput szüntetnek meg.

Jövőre megváltoznak a közlekedési eszközök bérbeadására vonatkozó teljesítésihely-szabályok. Ez jelentősen átalakíthatja a jellemzően nagy értékű, a magyar társaságok vezetői részére külföldről bérelt személygépkocsikra létrejött adóoptimalizációs struktúrákat.

Tájékoztató a magánszemély által, a munkáltatói adómegállapítással összefüggő, 2009. évre adandó nyilatkozatról

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó.

A magánszemély a 2009. évi adókötelezettségének, ha a munkáltató (kifizető) vállalja, a munkáltató (kifizető) közreműködésével tesz eleget.

A magánszemély adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tehet a munkáltatónak.

1. Az adó megállapítását vállaló munkáltatónak kell tekinteni a társas vállalkozást, a polgári jogi társaságot is (továbbiakban: munkáltató), amellyel a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozattétel napján a magánszemély tagi jogviszonyban áll, feltéve, hogy e napon nem áll más kifizetővel munkaviszonyban, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkozásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellenében személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére köteles. A magánszemély 2010. január 31-éig írásban nyilatkozatot adhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (1. számú melléklet). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, ezt a tényt is közölnie kell nyilatkozatában a munkáltatójával. A munkáltató nem köteles elfogadni a magánszemély adómegállapítást kérő nyilatkozatát. Erről időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt. Abban az esetben, ha a munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, úgy köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy élhet az egyszerűsített bevallás benyújtásának lehetőségével.

Áfa levonási és visszaigénylési jog értelmezése

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó, Bevallás, adatszolgáltatás.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 131. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany

1. a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, illetőleg
2. a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

A fenti rendelkezés értelmében, amennyiben az adóalanynak adott adómegállapítási időszakban az elszámolás eredményeként keletkezett különbözete negatív előjelű, azt döntése alapján a következő adómegállapítási időszakra átviheti a fizetendő adóját csökkentő tételként, vagy visszaigényelheti az adóhatóságtól. Utóbbira természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a visszaigénylés feltételei egyébként fennállnak. Attól, hogy a negatív különbözet vonatkozásában az áfatörvény 186. §-a alapján (tekintettel az adóalanyra irányadó értékhatár elérésére, valamint a megfizetettségi feltétel teljesülésére) teljesülnek a visszaigényelhetőség feltételei, az adózó nem köteles érvényesíteni a visszaigénylési jogcímét, lehetősége van a negatív különbözetre az áfatörvény 131. § (2) bekezdés a) pontját alkalmazni, azaz átvinni azt a következő időszakra a fizetendő adót csökkentő tételként. Ebben az esetben a negatív különbözet összege nem jelenik meg követelésként az adózó adó folyószámláján.

Viszonteladói tevékenység és az alanyi adómentesség választása-ÁFA

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezetében szabályozott viszonteladói tevékenységben is lehetséges az alanyi adómentesség választása.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 224. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó – az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján – dönthet úgy is, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza a viszonteladóra vonatkozó különleges szabályokat. E választásától a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el (áfatörvény 225. § (1) bekezdés c) pont). Ha a viszonteladó a határnap lejártáig az állami adóhatóságnak másként nem nyilatkozik, választása a két év leteltével megszűnik. Amennyiben az adóalany választása alapján nem kívánja a viszonteladóra vonatkozó különös adózási módot alkalmazni, helyette az általános szabályok szerint kell teljesítenie adókötelezettségét.

Marad az Alkalmi Munkavállalói könyv 2010. március 31-ig

Posted by & filed under Adózói információk, Munkaügy.

2010. április 1-jétől az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek megszűnnek, helyette egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, illetve elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé, a munkavégzés megkezdését megelőzően. A munkaszerződést a törvény mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama az 5 napot eléri, egyébként elegendő a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése.

Különleges jogállású adóalanyok és speciális ügyletek vonatkozásai

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó, Egyszerűsített vállalkozói adó.

Általános forgalmi adó szempontjából a közösségen belüli ügyletek megítélésénél különleges adózói körbe tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytatók közül azok, akik nem az általános szabályok szerint, hanem ehelyett az áfa törvény 14. fejezete szerinti adózást választottak, a kizárólag a tevékenység közérdekű és speciális „tárgyi” jellegére tekintettel adómentes adózók, az alanyi mentességet választó adóalanyok, a nem áfa alanyok (ideértve a természetes személyeket is), továbbá az egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá tartozó adóalanyok.