Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Posted by & filed under Adózói információk.

Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50–56. §-ai tartalmazzák, melyek szerint adóévenként, az adóév egészére átalányadózást választhat az az egyéni vállalkozó, akinek az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban, valamint az egyéni vállalkozói bevétele az adóévben sem haladja meg a 15 millió forintot. Az előzőekben foglaltaktól eltérően az az egyéni vállalkozó, akinek az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásban feltüntetett tevékenysége az adóév egészében kizárólag az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele a 100 millió forintot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban.

Tájékoztató a melegétel-juttatás kedvezményes adózásának feltételeiről

Posted by & filed under Adózói információk, Természetbeni juttatás.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 70. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik a munkáltató (társas vállalkozás) által a munkavállalónak (kirendelt munkavállalónak, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának) meleg étkeztetés formájában juttatott bevétel kedvezményes adózásáról. Ezek szerint az Szja törvény 70-71. §-ai által szabályozott kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatás a „meleg étkeztetés formájában juttatott bevételből a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is) havi 18 000 forintot meg nem haladó rész”, amely után a juttató 25 százalék személyi jövedelemadó fizetésére köteles. Az Szja törvény 70-71. §-ai által szabályozott kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások után sem a kifizetőt, sem a magánszemélyt egyéb adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

A törvény a juttatás kedvezményes adóztatását a munkavállalónál szélesebb kör részére is lehetővé teszi, a 70. § (3) bekezdés b) pontja alapján szintén az Szja törvény 70-71. §-ai által szabályozott kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatásnak minősül „a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is), valamint – ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülő magánszemélynek meleg étkeztetés formájában juttatott bevételből a havi 18 ezer forintot meg nem haladó rész”.

Az Alkotmánybíróság eltörölte a lakóingatlanok utáni vagyonadót

Posted by & filed under Adózói információk.

Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó, tehát a lényegi részét. A költségvetés duplán rosszul jár. Egy egyszerű törvénymódosítással visszahozható a lakóingatlanok utáni vagyonadó is, de ez a politikai táncrendtől függ.

Az Alkotmánybíróság a mai ülésén alkotmányellenesnek találta és visszamenőleg megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó részeit – mondta Sereg András, az AB sajtófőnöke. A vízi járművekre, a légi járművekre és a nagy teljesítményű személygépkocsikra vonatkozó rész tehát hatályban marad, azokat nem kifogásolta a testület.

A kilenc tagú Alkotmánybíróság egyhangúan törölte el a lakások, üdülők után kivetett vagyonadót. Itt a határozat [1].

Tájékoztató a családi pótlék adóévi elszámolásával kapcsolatban

Posted by & filed under Személyi jövedelem adó.

Az Alkotmánybíróság 127/2009.(XII.17) AB határozatával visszamenőleges hatállyal megsemmisítette azon szabályokat, melyek a családi pótlék adókötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazták.

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a jogszabályi változások következtében nincs szükség a 2009. szeptember hót követő elszámolások utólagos módosítására, az adó-előleg túlfizetés visszatérítésére, a havi bevallások önellenőrzésére.

A munkáltatókat – a 09M30-as igazolásoknak a hatályos jogszabály alapján történő kitöltésén túl – nem terheli többletkötelezettség.

A visszamenőleges hatállyal előállt helyzetnek megfelelően, a magánszemélyek az adóévet követő adókötelezettségük teljesítésekor az esetlegesen többletként levont adóelőleg összegéhez a következők szerint jutnak hozzá.

Állásfoglalás a társasházakról szóló 2009. évi LXXXIX törvénnyel módosított 2003. évi CXXXIII törvény egyes előírásaihoz kapcsolódóan

Posted by & filed under Könyvvizsgálat.

Számtalan kérdés érkezik Kamaránkhoz a társasházakról szóló, 2009. évi LXXXIX törvénnyel módosított, 2003. évi CXXXIII törvény 51/A paragrafusával kapcsolatban, így a Szakértői Bizottság a jogalkotóhoz fordult állásfoglalásért, illetve a jogértelmezésért. A Szakértői Bizottság kérdéseit, illetve az Önkormányzati Minisztériumból érkezett választ alább olvashatják.

Tájékoztató a NYENYI-lap megszűnéséről

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Munkaügy, Társadalombiztosítás.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a kötelezetteknek utolsó alkalommal 2009-re vonatkozóan – 2010. április 30-áig, illetőleg augusztus 31-éig – kell teljesíteniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

Az állami adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdés ba) pontja alapján, elektronikus úton hivatalból át kell adnia – az Art. 31. § (2) bekezdése 1-7., 9-15., 24. és 26-28. pontjai szerinti részletességgel bevallott – a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig.A törvény meghatározza a havi részletező bevallásban feltüntetendő adatokat, amelyek az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez, illetőleg – többek között – a nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultság megállapításához szükségesek.

Tájékoztató a „nulla” értékadatú bevallás kiváltásáról szóló, a „09NY” jelzésű nyilatkozat helyébe lépő „NY” jelzésű nyilatkozatról

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás.

A nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló „09NY” jelzésű nyilatkozatot a 2009. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra nyújthatták be az adózók. A 2010. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra a „09NY” jelzésű nyilatkozat helyett – 2010. január 22-étől – az „NY” jelzésű nyilatkozat nyújtható be a ’01, ’08, ’12, ’43, ’50, ’58, ’65 számú bevallások helyett, amennyiben… Read more »

Adóelőleg-nyilatkozatok a 2010. évre

Posted by & filed under Adatlapok, igazolások, nyomtatványok letöltése, Adózói információk, Személyi jövedelem adó.

Adóelőleg-nyilatkozatok a 2010. évre

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja‑törvény) 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint az állami adóhatóság nem rendszeresít adóelőleg‑nyilatkozatokat. Ezért az adóelőleg-nyilatkozatok bármilyen formában megtehetőek. Ugyanakkor a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez nyújtott segítségképpen és iránymutatásként az állami adóhatóság az alábbi adóelőleg‑nyilatkozat mintákat készítette el. A nyilatkozat minták tehát nem kötelezően alkalmazandóak, illetve mind tartalmukban, mind formájukban – a nyilatkozatot tévő magánszemély, illetve a kifizető, a munkáltató által – szabadon módosíthatóak.

Tájékoztató a 2010. évi áfabevallások változásairól

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2010. január 1-től hatályos módosításai szerint az alábbiakban változott a 1065., a 1086. számú bevallások tartalma, valamint a 10A60. számú összesítő nyilatkozat képi formája és tartalma.