Vállalkozóvá válási támogatás

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó, Társasági adó.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a alapján támogatás nyújtható annak

* az álláskeresőnek, valamint
* rehabilitációs járadékban részesülő személynek,

aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet) 10.§-a rendelkezik a támogatás nyújtásának részletes feltételeiről.

Diákok nyári munkavállalásának szabályai

Posted by & filed under Adózói információk.

A diákok nyári munkavállalásának többféle foglalkoztatási formája létezik. Jelen cikkben a tanulószerződés, illetve az együttműködési megállapodás (tanulószerződés nélkül) keretén kívüli munkavégzésre térünk ki.

Előljáróban ki kell emelni, hogy az adó-, és járuléktörvények nem tartalmaznak különleges rendelkezéseket a diákok munkavállalására vonatkozóan, így a diákokra is a többi munkavállalóra vonatkozó közteherviselési szabályokat kell alkalmazni.

Milyen bizonylatot kell kiállítani az előlegről?

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Az előlegről alapesetben mindig számlát kell kiállítani. Ha az előleget olyan ügyletből kifolyólag vesszük át, amely adómentes, akkor a kiállított számlán meg kell jelölni, hogy miért adómentes az előleg, célszerűen az alapügylet adómentességének törvényi hivatkozásával. Adómentes ügyletek előlegének átvételekor nem szükséges számlát kiállítani, egyéb számviteli bizonylat is megfelelő a dokumentálásra.
A fordított adózású ügyletek előlegének átvételekor számlát kell kiállítani, és ezen meg kell jegyezni, hogy fordított adózású ügylet előlegéről van szó (így nyilvánvalóvá válik a könyvelő és az adóellenőr számára is, hogy az adott pénzösszeg átvétele nem generál adókötelezettséget).

Szja bevallások aktuális kérdései

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Személyi jövedelem adó.

A 2009. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítésekor a magánszemély a következő három lehetőség közül választhat:

* önadózóként benyújtja a 0953-as bevallást,
* az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást (0953E) nyújt be,
* a munkáltatótól (társas vállalkozástól) kéri az éves adójának a megállapítását (09M29).

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége

Posted by & filed under Adózói információk, Munkaügy, Társadalombiztosítás.

I. Gazdasági társaságokról szóló törvény

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 2006. július 1-jén lépett hatályba.

A Gt. 21. §-a rendelkezik a gazdasági társaság ügyvezetéséről. E szerint a társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Munkabaleseti jegyzőkönyvek új szabályai

Posted by & filed under Adózói információk.

Egyszerűbbé válik a munkáltatók számára a munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltése és azok hatósági feldolgozása a Munkavédelmi törvény végrehajtási rendeleteinek módosítása folytán. A változtatások kiemelt célja volt a munkabalesetek európai statisztikai (European Statistics on Accidents at Work: ESAW) módszertanának való teljes megfelelés, ami ily módon megvalósult. Mindezek mellett, a módosítások a munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatban megteremtették az elektronikus ügyintézés lehetőségét is.

A Magyar Közlöny 2010/33. (III. 9.) számában megjelent az 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet érinti a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására, a súlyos munkabalesetekre, az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzékére, a munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeire, a munkabaleseti jegyzőkönyvre, valamint a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatójára vonatkozó szabályokat.

A rendelet 2010. március 17-én lépett hatályba. Az új munkabaleseti jegyzőkönyvet 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

START-kártyák

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Munkaügy, Társadalombiztosítás.

START-kártya szabályok

Kedvezményezettek köre

Az a pályakezdő fiatal jogosult START kártyára, aki

* a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és
* tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
* a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

Az adókedvezményekről – a 2009. évi Szja bevallás elkészítéséhez

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó.

A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve egyre több kérdés merül fel a bevallásban érvényesíthető adókedvezményekkel kapcsolatban. Az alábbiakban a leggyakoribb kedvezményeket és a legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.

Adókedvezményt kizárólag az összevont adóalap adójáig lehet érvényesíteni.

A leggyakrabban előforduló kedvezmények, amelyeket a bevallás kitöltésekor figyelembe lehet venni, következők:

Egyszerűsített foglalkoztatás – tájékoztatás a jelenléti ívvel kapcsolatban

Posted by & filed under Adózói információk.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az egyszerűsített foglalkoztatás keretében növénytermesztési idénymunkát végzők alkalmazása során használatos nyomdai úton előre előállított jelenléti ívvel kapcsolatban

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (továbbiakban: Törvény) a növénytermesztési idénymunka keretébe tartozó munkaviszony létesítésére – az adminisztráció csökkentése érdekében, ha a munkavállaló nem kéri a munkaszerződés írásba foglalását, illetve, ha az alkalmazás egybefüggő időtartama nem haladja meg a 30 napot – lehetővé teszi a Törvény 2. sz. melléklete szerinti JELENLÉTI ÍV (továbbiakban: nyomtatvány) alkalmazását. A nyomtatványt a munkáltatónak szigorú számadás alá kell vonni.