Tőzsdei ügyletből származó jövedelem és az eho

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó.

Az Szja törvény 67/A.§-a szerinti tőzsdei ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 20%. Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által az adóévben a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén kötött ügylet(ek) alapján a magánszemély által az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Tőzsdei ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.

Tájékoztató a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adókötelezettség teljesítéséről

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó, Természetbeni juttatás.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (3) bekezdése alapján a béren kívüli juttatások után az adókötelezettséget a juttatás hónapjára kell megállapítani, és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallani és megfizetni. Ennek megfelelően a munkáltatónak, a kifizetőnek a juttatások után megállapított adót a juttatás hónapjára kell a „08”-as bevallásban kötelezettségként bevallani és a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Tájékoztató a biztosításokra vonatkozó 2010. január 1-jétől hatályos adózási szabályok gyakorlati alkalmazásának egyes kérdéseiről

Posted by & filed under Adózói információk.

I. A biztosításból származó kamatjövedelem kiszámítása

A Szja tv. 65. § (1) bekezdés d) pontjának 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint kamatjövedelemnek minősül valamennyi életbiztosításból, nyugdíjbiztosításból származó nem adómentes szolgáltatás és maradékjog címén megszerzett bevételnek (kivont díjtartaléknak) az a része, amely meghaladja

– a magánszemély vagy javára más magánszemély által fizetett díj(ak) – kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más magánszemély költségként elszámolta –,

– az adóköteles (adózott) biztosítási díj(ak)

összegéből a kivont díjtartaléknak a kivonás előtti díjtartalékhoz viszonyított arányos részét.

A tevékenységre jellemző keresetről – másként

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Személyi jövedelem adó, Társadalombiztosítás.

2010 év elejének adózási napirendjén szerepel a tevékenységre jellemző kereset, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás problémaköre. Amely egyébként az adózási szabályalkotás állatorvosi lova, benne van minden, amitől rossz lehet egy adószabály. Azért alkotmányellenes, amiért az ingatlanadó adott szabályozása is az volt – ez a két jogszabály mintha édestestvérek lennének.

Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Rehabilitációs hozzájárulás.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályait módosította a 2010. január 1-jétől hatályos 2009. évi CXXXIV. törvény.

Tájékoztató a tevékenységre jellemző keresetről

Posted by & filed under Adózói információk, Munkaügy, Társadalombiztosítás.

A személyi jövedelemadóról szóló (Szja) törvény 2010. január 1-jétől hatályos szabályai szerint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (Eva) hatálya alá nem tartozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának és az eva hatálya alá nem tartozó – a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó – egyéni vállalkozónak az adóév során felvett személyes közreműködői díját, illetve az elszámolt vállalkozói kivétjét – ha az nem éri el a tevékenységére jellemző keresetnek megfelelő összeget – a felvett osztalékból, illetve a vállalkozói osztalékalapból ki kell egészítenie, kivéve, ha közteherviselési kötelezettségének az egyszerűsített közteherviselésről szóló (Ekho) törvény szerint tesz eleget.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj.) módosult rendelkezéseiben is új előírás 2010. január 1-jétől, hogy a „főfoglalkozású” biztosított társas vállalkozónak és a „főfoglalkozású” biztosított egyéni vállalkozónak (akkor is, ha evázók) havi átlagban legalább a tevékenységre jellemző kereset alapján kell járulékot fizetnie, kivéve, ha

Tájékoztató a tevékenységhez használt gépjárművek fogyasztási normáiról

Posted by & filed under Adózói információk.

A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza.
A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében nem haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat.

Hol lehet tájékozódni a piaci viszonyoknak megfelelő díjazásról?

Posted by & filed under Adózói információk, Munkaügy, Személyi jövedelem adó, Társadalombiztosítás.

2010 január 1-től az adótörvények az egyéni és társas vállalkozók havi szja előlegének és járulékainak fizetésére bevezették a tevékenységre jellemző kereset fogalmát, amelyet az Szja és Tb. törvény a piaci díjazásban határoz meg. Tehát az egyéni vállalkozó kivétjének, és a társas vállalkozó személyes közreműködői díjának el kell érnie a piaci díjazás szintjét.

A jó adózó cégek kisebb bírságot fizetnek

Posted by & filed under Adózói információk.

Érdemes a szigorú feltételek teljesítése után jelentkezniük a vállalkozásoknak a minősített adózói adatbázisba, mert néhány esetben olcsóbban megúszhatják, ha adóhiányt állapít meg náluk az APEH.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) – 2010. január 1-jét megelőzően és azt követően is hatályos – szabálya szerint az adóbírság általános mértéke az adóhiány 50 százaléka (bizonyos, speciális esetekben 75 százaléka). Újdonság, hogy január 1-jétől a minősített adózók esetén az általános szabálytól eltérően a kiszabható adóbírság mértéke az adóhiány 20 százaléka, amennyiben az adóhatóság első alkalommal állapít meg az adózó terhére adóhiányt a minősített adózói adatbázisba történő felvételt követően – ismerteti Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere.

Tájékoztatás az egyszerűsített bevallásról – SZJA

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás, Személyi jövedelem adó.

A magánszemélyeknek ebben az évben is lehetőségük van arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket az önadózás keretén belül az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék.

Az egyszerűsített bevallást azok a magánszemélyek választhatják, akik nem kértek munkáltatói adó-megállapítást és az adóévben kizárólag munkáltatótól vagy kifizetőtől származó bevallási kötelezettség alá eső bevételt szereztek, melyből a kifizető, munkáltató adót vagy adóelőleget vont le, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.