Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség megállapítása során megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő személyek fogalmáról

Posted by & filed under Adózói információk, Rehabilitációs hozzájárulás.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 41/A. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontjának második mondata szerint a 41/A. § alkalmazása szempontjából a megváltozott munkaképességű személy fogalmát külön jogszabály határozza meg.

A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2008. (II. 29.) kormányrendelet 2008 március 3-án lépett hatályba és a megváltozott munkaképességű személy meghatározására a 176/2005. (IX. 2.) kormányrendelet fogalmát rendelte alkalmazni. E kormányrendelet fogalmát kellett – függetlenül a hatályba lépés időpontjától – a 2007. július 1-jétől 2008. március 3-a közötti időszakra is figyelembe venni.

2009. június 28-ától a 176/2005. (IX. 2.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerintmegváltozott munkaképességű munkavállaló: a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott munkavállaló.

Támogatás figyelembe vétele a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezményeknél

Posted by & filed under Társasági adó.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 22. § (9)-(10) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a fejlesztés céljára kapott támogatást, illetve – ha az adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként való állományba vétel alapján az adóévente elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű kedvezmény igénybevétele mellett döntött – a támogatás alapján az adózás előtti eredmény javára elszámolt bevételt.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalma az általános forgalmi adó rendszerében

Posted by & filed under Általános forgalmi adó.

(az áfatörvény 3/A. számú melléklet II. részéhez)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás mint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 3/A. számú mellékletének II. részében nevesített szolgáltatás 2009. július 9. napjától a 18 százalékos adómérték alá tartozik.

Az általános forgalmi adózásra vonatkozó joganyag megújításakor az egyik kiemelten érvényesítendő szempont az volt, hogy a közösségi joggal való harmonizáció – lehetőség szerint – minél teljesebben megvalósuljon részletszabályozás szintjén is. Ennek egyik folyománya, hogy az áfatörvény immár nem támaszkodik az általános adózási szabályoktól eltérő megítélés alá tartozó ügyletek tartalmának körülírásakor a Központi Statisztikai Hivatal nómenklatúráira. Az áfa-beli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más – hazai vagy közösségi – jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvekkel határolják el az egyes tevékenységeket.

Tájékoztató a belföldön nem letelepedett adóalanyok 2010. január 1-jétől alkalmazandó áfa-visszatéríttetési eljárásával kapcsolatban

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. CX. törvény 2010. január 1-jei hatállyal módosítja többek között az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XVIII. fejezetét.

A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) alapján történt módosítás értelmében az áfa-visszatéríttetési eljárás az alábbiak szerint változik:

Külföldi vállalkozó magyarországi fióktelepének társasági adóalapja

Posted by & filed under Társasági adó.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (4) bekezdése szerinti külföldi vállalkozó nem világjövedelme, hanem csak nemzetközi szerződés vagy viszonosság, illetve ezek hiányában a Tao. tv. szabályai alapján, a belföldi telephelyén végzett vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után kötelezett társasági adó fizetésére.

Támadják a vagyonadót, mégis lehet, hogy fizetni kell

Posted by & filed under Adózói információk.

Életbe lépett a vagyonadó, de sok a bizonytalanság az új adónemmel kapcsolatban: elképzelhető, hogy az Alkotmánybíróság még a bevallási szezon előtt megsemmisíti a jogszabályt, miközben az adó megállapításához nem nyújt segítséget az APEH. A Fidesz azt ígéri, megszünteti ezt az adófajtát, de súlyos bírságot kockáztat, aki csak erre számítva nem fizet.

Január elsején életbe lépett az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény, közkeletű nevén a vagyonadó, így az értékesebb ingatlanokról és gépjárművekről is számot kell adniuk az érintetteknek a bevallási szezonban. A Parlament még tavaly nyáron bólintott rá a Magyarországon eddig nem ismert adótipusra.

Sok azonban a bizonytalanság: a törvény az Alkotmánybíróság előtt van, vagyis lehet, hogy hamarosan megsemmisítik, a forgalmi érték meghatározásának nehézségei és az APEH adókalkulátortának újabb csúszása miatt nem mindig egyértelmű, hogy kinek és mennyit is kellene fizetni, a Fidesz pedig azt ígéri, ha az áprilisra várható választások után kormányra kerül, megszünteti a vagyonadót.

Az AB februárban dönthet

A tényleges alkalmazáshoz a jogszabálynak mindenekelőtt ki kell állnia az alkotmányosság próbáját. “Az Alkotmánybíróság idei első ülésén, január 11-én napirendre veszi a vagyonadót, és várhatóan február elején döntést hoz” – tudta meg az [origo] Sereg Andrástól, az AB szóvivőjétől.

Közlemény a 2010. január 1-je és január 31-e között alkalmazható APEH által közzétett üzemanyagárak alakulásáról

Posted by & filed under Adózói információk.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése értelmében: „Ha a fogyasztói üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként növelik, az adott hónapra közzétett üzemanyagárat az említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az adott hónap végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni.” A leírtakra tekintettel a jövedéki adó… Read more »

APEH tájékoztató – sajtó – üzemanyagár – félreértések

Posted by & filed under Adózói információk.

„Az APEH nem tudja, hogy emelték a jövedéki adót?” „Az APEH nem tud az adóemelésről?” Ilyen címekkel jelentek meg cikkek, hangzottak el tudósítások az elmúlt napokban a hazai médiában. Ezekben az újságírók azt kifogásolják, hogy az APEH a Magyar Közlönyben közétett (számla nélkül elszámolható) üzemanyagárak megállapítása során nem vette figyelembe a 2010. január 1-jétől bekövetkezett jövedéki adó emelkedést. Így fordulhatott elő, hogy például a 95-ös benzin árát 300 forintban állapította meg az APEH, holott Magyarországon ennyiért szinte sehol sem lehet tankolni. Az újságírói feltételezés szerint az APEH vagy szándékosan, vagy véletlenül “megfeledkezett”az adóemelés üzemanyagárban történő megjelentetéséről.

Az igazság az előzőekkel szemben a következő.

Tájékoztató a 2010. évre rendszeresített 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapon átvezetett főbb változásokról

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás.

Az állami adóhatóság az Art. 17. § (5) bekezdésében foglalt bejelentésre, valamint az egyes adóügyek elektronikus úton, illetve telefonon keresztül, képviselő útján történő intézésének bejelentésére a 2010. évben a 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapot (a továbbiakban: adatlap) rendszeresítette. A korábban használatos 09T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlaphoz képest, az adatlapon átvezetett főbb változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett adózókat.

1.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 17. § (5) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a 10T180 számú adatlapon, a regisztráció teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség terheli azt az adózót is, aki/amely az összesítő nyilatkozat benyújtására köteles.
2.

Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben a meghatalmazott, megbízott képviselő nem rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító meghatalmazással, megbízással, akkor a meghatalmazását, megbízását az adatlapon kell bejelentenie (adatlap „E” részének 9. rovata), és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást.