Tájékoztató a társasági adóalanyok 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól

Posted by & filed under Adózói információk, Társasági adó.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (Módtv.) – a kihirdetését követő 3. naptól – 2010. augusztus 16-i hatállyal módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) – társasági adó mértékéről rendelkező – 19. §-át, illetve az új szabályok év közbeni bevezetése miatt beiktatta a 29/K. § szerinti külön előírásokat a 2010. adóévi adókötelezettség meghatározására.

A módosított szabályok lényege a kedvezményes adókulcshoz rendelt adóalap értékhatárának felemelése, melynek következtében a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére – a korábbi 50 millió forint tízszereséig – 10 százalék, ez e feletti részre 19 százalék a társasági adó mértéke, amely sávos adószámításhoz semmilyen feltétel nem kötődik [Tao. tv. Módtv-vel módosított 19. §-a].

Figyelemmel azonban az új szabályok év közbeni hatálybalépésére a külön előírások alapján a 2010. adóévi adóalapot az adóév 2010. július 1-je előtti és 2010. június 30-a utáni időszakára, azaz az első és a második félévi időszakra eső naptári napok alapján arányosan meg kell osztani [Tao. tv. 29/K. § (1) bekezdés].

Vállalkozóvá válási támogatás

Posted by & filed under Adózói információk, Személyi jövedelem adó, Társasági adó.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a alapján támogatás nyújtható annak

* az álláskeresőnek, valamint
* rehabilitációs járadékban részesülő személynek,

aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet) 10.§-a rendelkezik a támogatás nyújtásának részletes feltételeiről.

Támogatás figyelembe vétele a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezményeknél

Posted by & filed under Társasági adó.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 22. § (9)-(10) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a fejlesztés céljára kapott támogatást, illetve – ha az adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként való állományba vétel alapján az adóévente elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű kedvezmény igénybevétele mellett döntött – a támogatás alapján az adózás előtti eredmény javára elszámolt bevételt.

Külföldi vállalkozó magyarországi fióktelepének társasági adóalapja

Posted by & filed under Társasági adó.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (4) bekezdése szerinti külföldi vállalkozó nem világjövedelme, hanem csak nemzetközi szerződés vagy viszonosság, illetve ezek hiányában a Tao. tv. szabályai alapján, a belföldi telephelyén végzett vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után kötelezett társasági adó fizetésére.

Feltöltési kötelezettség bevallása

Posted by & filed under Bevallás, adatszolgáltatás, Társasági adó.

A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.

Követelés elengedés illetékmentessége

Posted by & filed under Adózói információk, Illeték, Könyvelés.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2009. július 9. napjától hatályos, a térítésmentes eszközátruházások, és a követelések ajándékozásával kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségek – első olvasatra kedvező irányba történő – módosításával kapcsolatos buktatókra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, a párhuzamosan beiktatott egyéb módosítások, így elsősorban a társasági adóról szóló törvény 2010. január 1-jétől hatályos változásai fényében.

Fióktelep rendelkezésére bocsátott pénzeszköz

Posted by & filed under Adózói információk, Könyvelés, Társasági adó.

A külföldi vállalkozó által a fióktelep rendelkezésére bocsátott, dotációs tőkének (jegyzett tőkének) nem minősülő pénzeszközt a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó dokumentum tartalma alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerint – tőketartalékként, véglegesen kapott pénzeszközként vagy kötelezettségként kell kimutatni a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha ez a kötelezettségek között szerepel, akkor – figyelemmel… Read more »